Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden theoriekort.nl

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid
1.1
Cursist: de natuurlijke persoon die aan theoriekort.nl een opdracht heeft verstrekt
tot het leveren van een theoriecursus.
1.2
Theoriecursus: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of
andere inspanningsverplichting waarin theoriekort.nl zich jegens cursist verbindt tot
het leveren van cursussen voor het CBR theorie-examen en overige theorie
cursussen alsmede enige ander goed of dienst die theoriekort.nl aan de cursist
levert.
1.3
CBR theorie examen: Het theorie examen rijbewijs B waaraan de cursist deelneemt
en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
1.4
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle
overeenkomsten van theoriekort.nl die strekken tot het leveren van een
theoriecursus.
1.5
De door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de
hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan
met theoriekort.nl
1.6
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene
voorwaarden volledig van toepassing.
1.7
In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt
als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden
verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten
1.8
De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat theoriekort.nl deze algemene
voorwaarden mogelijk soepel toepast.

 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
2.1
Alle offertes zijn vrijblijvend en binden theoriekort.nl niet. Cursist kan geen rechten
ontlenen aan een door theoriekort.nl gedane aanbieding.
2.2
De door theoriekort.nl gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn
inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven
prijzen inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

 

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst
3.1
Een overeenkomst tussen theoriekort.nl en cursist komt tot stand nadat de cursist
het inschrijfformulier (digitaal) heeft ingeleverd bij theoriekort.nl en theoriekort.nl de
inschrijving heeft geaccepteerd.
3.2
Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het door theoriekort.nl
uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard en theoriekort.nl aanvangt met aanbieden
van theorieopleiding aan de cursist.
3.3
Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien
Theoriekort.nl het CBR theorie examen nog niet heeft aangevraagd of bevestigd
heeft aan de cursist.
3.4
Indien Theoriekort.nl het CBR theorie examen heeft vastgelegd is annulering niet meer mogelijk.
3.5
Bij onvoldoende aanmelding ( minder dan 4 aanmeldingen) houdt Theoriekort.nl het recht om deze theoriedag toe te voegen aan de eerst volgende geplande theoriedag.

 

Artikel 4 Aanvang theorieopleiding
4.1
De datum waarop theoriekort.nl begint met de ten uitvoerlegging van de
theorieopleiding wordt via de website vermeld onder het “menu” direct reserveren.
4.2
Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in
artikel 4.1 deel te nemen aan de theorieopleiding dient de cursist dit aan
theoriekort.nl te melden, waarna theoriekort.nl en de cursist een nadere datum
overeenkomen waarop de cursist de theorieopleiding volgt.
4.3
Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in artikel 4.1 niet
deelneemt aan de theorieopleiding zonder hiervan melding te maken aan
theoriekort.nl is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan theoriekort.nl

 

Artikel 5 Verplichtingen cursist
5.1
De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde
richtlijnen. Indien cursist deze verplichting niet nakomt is theoriekort.nl gerechtigd
de cursist de toegang tot de theorieopleiding te weigeren, zonder dat theoriekort.nl
daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.
5.2
Cursist dient zorg te dragen dat theoriekort.nl alle juiste gegevens van de cursist in
haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.
5.3
Cursist zal de door theoriekort.nl eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen
gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.
5.4
Eventuele schade aan de door theoriekort.nl geleverde zaken dient door cursist
vergoed te worden.
5.5
Cursist kan het theorie-examen dat door theoriekort.nl is aangevraagd bij het CBR annuleren,
dit dient 5 dagen voor het theorie-examen geschieden.
5.6
Cursist moet een geldig legitimatie bezitten (onbeschadigd) voor deelname theorie-examen.
5.7
Het niet kunnen deelnemen aan een theorie-examen door ziekte, begravenis of ongeldig legitimatiebewijs wordt door theoriekort.nl vergoed.

 

Artikel 6 Verplichtingen theoriekort.nl
6.1
Theoriekort.nl verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theorieopleiding in de breedste zin van het woord.
6.2
De theoriekort.nl zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door
gediplomeerde instructeur.

 

Artikel 7 Prijzen
7.1
De door theoriekort.nl gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen
of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
7.2
Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen theoriekort.nl en
cursist zich prijsverhogingen voordoen voor de door theoriekort.nl te gebruiken
materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de
theorieopleiding is theoriekort.nl gerechtigd deze meerkosten door te berekenen
aan de cursist, mits deze kosten niet meer dan vijftien procent (15%) van de originele
prijs bedraagt.

 

Artikel 8 Betaling
8.1
Betaling dient via Ideal vooruit te geschieden, op een door Theoriekort.nl te bepalen wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.2
Indien de cursist niet deelneemt aan de theorieopleiding en deze niet heeft
geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in de artikel 3.3 en 3.4, is de
cursist het gehele bedrag verschuldigd aan theorie.nl
8.3
Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door theoriekort.nl gemaakt indien
Theoriekort.nl op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist
verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.
8.4
Theoriekort.nl kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder
geval worden begrepen de gevallen waarin:
• Aan cursist (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• Ten aanzien van cursist faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• Het vermoeden bestaat dat cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;
• Cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met theoriekort.nl voortvloeiende verplichting;
• Cursist inbreuk maakt op rechten van derden;
• Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van theoriekort.nl
• Cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven;
• Bij terugkerende betalingsproblemen.
8.5
Indien theoriekort.nl overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in
artikel 8.4 wordt al hetgeen door de cursist aan theoriekort.nl verschuldigd is, direct
en volledig opeisbaar.

 

Artikel 9 Overmacht
9.1
Theoriekort.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de
cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet
is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
9.2
Indien theoriekort.nl ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen
uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is
theoriekort.nl gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst
afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een
zelfstandige waarde toegekend kan worden.
9.3
Theoriekort.nl is afhankelijk van het internet betreft het maken van cbr reserveringen,
ten tijde van storingen van het elektriciteit en ten tijde van storingen van het internet en
ten tijde van storingen in het reserverings systeem van het cbr spreken wij van overmacht.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht
10.1
Op alle rechtsbetrekking waarbij theoriekort partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
10.2
Cursist en theoriekort.nl zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot
het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

11. Deze voorwaarden liggen ook bij KvK gedeponeerd onder nummer: 702446.